Behov for midlertidig endring av avskrivningsreglene på norsk sokkel

Greater Stavanger stiller seg i et innspill oversendt Olje- og Energidepartementet bak  forslaget  til LO og Norsk Olje og Gass om en midlertidig endring i avskrivningsreglene for nye investeringer på norsk sokkel.  

Stavangerregionen avhengig av petroleumssektoren 
Petroleumssektoren gir staten store inntekter, skaper arbeidsplasser og gir Norge mer handlefrihet til å takle situasjoner som den COVID-19 pandemien gir. COVID-19 rammer verden og norsk næringsliv på et tidspunkt med global overproduksjon av olje, fallende oljepris og dermed fallende inntekter til oljeselskapene og staten. Dette rammer svært mange bedrifter og arbeidsplasser over hele landet.  


Stavangerregionen er den bo- og arbeidsregionen i landet som er mest ensidig avhengig av petroleumssektoren. Nær 40% av sysselsettingen i regionen er relatert til denne sektoren. Derfor vil redusert aktivitet på norsk sokkel ramme denne regionen spesielt hardt.  

Vi må sikre arbeidsplasser og verdiskaping
Endringer i avskrivningsregelen for nye investeringer på norsk sokkel vil kunne bidra til å sikre både arbeidsplasser og verdiskaping 2-5 år fram i tid; ved å stimulere til gjennomføring av investeringer og dermed bidra til å opprettholde aktivitet på norsk sokkel. Dette vil også kunne bidra til å gjøre verdikjeden for olje og gass bedre rustet for den omstilling markedet og situasjonen nå krever.  


Det er også et riktig grep med tanke på å beholde verdifull kompetanse i olje- og gassindustrien. En kompetanse som vil være nødvendig for utvikling av framtidige felt med lavutslipps-teknologi, transformasjon til andre fornybare energiformer, videreutvikling av hav-kompetanse og frem mot et økende framtidig marked for nedstenging og fjerning av installasjoner på norsk sokkel. Greater Stavanger støtter derfor forslaget fra LO og Norsk Olje og Gass, om endrede avskrivningsregler, og ser på tiltaket som nødvendig, treffsikkert og framtidsrettet.

Les hele uttalelsen fra Greater Stavanger her


Hva innebærer endringen av avskrivningsregelen? 
I dag får selskap som investerer på norsk sokkel skattefradrag for hele investeringskostnaden over seks år fra og med det årete selskapet betaler for investeringen. Friinntekten kommer til fradrag over fire år.
En endring i avskrivningsregelen vil bety at fradraget for hele investeringskostnaden, inkludert friinntekten gis i året investeringen gjøres.


 

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer