Regional helsestudietur til Houston og Austin

En vellykket utvikling av Ullandhaugområdet med bygging av nytt sykehus og styrking av helsefaglige utdanninger kan gi synergier og muligheter både innen utdanning, forskning og næringsutvikling innen helsenæringene. En slik styrking av regionens tyngde som senter for helseutdanning, forskning og innovasjon, vil kunne bidra til en viktig diversifisering av næringsgrunnlaget i Stavangerregionen.

Regionen står foran en historisk mulighet til å legge til rette for et styrket grunnlag for nyskaping og innovasjon med effekter for hele regionen gjennom lokalisering av sykehusbygg på Ullandhaug. Universitet arbeider målrettet for å utvide og styrke sin helse- og medisinfaglige aktivitet innen utdanning, forskning og innovasjon og det arbeides med sikte på nytt bygg som skal huse det helsevitenskaplige fakultet ved UiS.

Der er også pågående prosesser knyttet til etablering av Helsecampus Stavanger, som skal bidra til forskning og utvikling i et samarbeid mellom sykehuset, universitetet, kommunene og næringslivet med siktemål om å oppnå nye resultater av følge av felles innsats innen tema; Sikkerhet – Samhandling – Simulering.  

Videre har regionen muligheter til å gi innspill til det regjeringsoppnevnt «Grimstadutvalget» som har fått i oppdrag å utrede en modell der studenter som studerer medisin i utlandet kan ta de siste årene, den kliniske delen av studiet, i Stavanger.

Med dette som bakteppe har læring knyttet til campusutvikling, mulig styrking av helse- og medisinerutdanning og næringsutvikling knyttet til helsenæringene, vært bakgrunn for en felles regional studietur til Houston og Austin. 

Hente inspirasjon hos noen av de beste

I Houston finnes en av verdens største samling av sykehus Texas Medical Center. Mulig relevans for Stavangerregionen er blant annet deres erfaringer fra universitetssamarbeid, campusutvikling, simulering, og tilrettelegging for innovasjon og kommersialisering. 

Austin fikk for 3 år siden etablert Dell Medical School, det første nye medisinerstudiet i USA på 50 år. Mulig relevans for Stavangerregionen er blant annet prosessen med å få vedtak om å få et slik nytt studium lagt til University of Texas, driverne for å få en politisk beslutning om etablering av studiet, hvordan de har utformet et helt nytt curriculum som inkluderer en del nye element fra de etablerte studiene, deres samarbeid med et sykehus (Dell Seton) i prosessene og samarbeidet med Austin by.   

Bred regional deltakelse

Initiativet til studieturen kom samlet fra SUS og UiS, som ønsket en felles studietur.  Det har vært viktig også å få med representanter fra de øvrige sentrale aktørene i utvikling av Ullandhaugområdet. Universitetsfondet, NSCC (Norwegian Smart Care Cluster) / Validé, SAFER og Stavanger kommune har også deltatt.  Greater Stavanger har hatt hovedansvaret for programutforming og gjennomføring. 

Mange lærerike besøk

  • Bioscience Research Collaborative i Houston er et samarbeid mellom Rice University og blant annet Baylor College of Medicine lokalisert rett ved siden av sykehuskomplekset Texcas medical center (TMC) som de aktivt samarbeid med. 
  • Baylor College of Medicine er en undervisningsinstitusjon i Houston knyttet til TMC. 
  • TMC3 vil bli en utbygging av sykehusområdet for å bedre legge til rette for og styrke innovasjonsinitiativ innenfor helsesektoren.  Hovedelement i satsingen er TMCx, en inkubator og et akselerasjonsprogram som  gir oppstartsselskaper felles arbeidsområde, en læreplan tilpasset behovene til helsepersonell og veiledning fra over 200 rådgivere fra noen av bransjens fremste aktører. 
  • Houston Methodist Institute for Technology, Innovation & Education er et stort trenings- og simuleringssenter for helsepersonell. 
  • Texas Children’s Hospital er kjent for deres arbeid for kvalitetskontroll både som del av alt simuleringsarbeid de utfører, men også som en integrert del av ledelse og organisasjonsutvikling på sykehuset.  
  • Hovedfokus for besøket i Austin var etablering av medisinerstudiet ved University of Texas - Dell Medical School. Etter at studiet ble etablert for 3 år siden, tas det opp 50 nye studenter hvert år.  Studiet blir markedsført som “rethinking health”. De vektlegger forebygging, interdisiplinært samarbeid/utdanning, «Value based health care» og design for nye måter å utforme og levere helsetjenester på. 
  • Dell Seton Medical Center er et undervisningssykehus som lokalisert rett over gaten fra Dell Medical School. De to institusjonene jobber «hånd i hanske».  Seton var en av hoved initiativtakerne til å få etablert medisinerstudiet.  
  • De reisende fikk også en presentasjon fra John Hockenyos i Texas Perspectives Inc.  Austin var opprinnelig ikke prioritert som lærested for å få etablert medisinerstudiet.  Samtidig var der næringslivskrefter og Seton hospital, som mente etablering av et medisinerstudium ville kunne gi store økonomisk gevinster og økt attraktivitet for regionen om de klart å få det etablert. Hypotesen var at nye selskap innenfor helsesektor og innovative forskere ville flytte til Austin, blant annet for å få innpass i mulighetene til å kommersialisere nye løsninger innenfor helsenæringene.  På denne bakgrunn ble det igangsatt en «economic impact» analyse med det formål å skissere hva et slikt studium kunne bety av nye arbeidsplasser, nye bedriftsetableringer og omdømmebygging for regionen.  Studiet hadde to hovedformål; Funnene ble brukt som argumentasjonsrekke for å påvirke den politiske beslutningen om hvor et nytt studium skulle etableres, og de ble brukt som en viktig del av kommunikasjonen for å få innbyggerne om bord og være villig til å gjøre noe som uvanlig som å godta en ny skatt for å del-finansiere etablering av Dell Medical school.Etter 3 år kan det dokumenteres at effekten har vært mer positiv enn forventet.  Det oppgis at 50.000 arbeidsplasser beregnes å være skapt som følge av etableringen av Dell Medical School.  I tillegg har regionen fått noen av de beste «hodene» som flyttet til som følge av mulighetene til å være med å bygge opp noe helt nytt helt fra bunn. 
  • Austin Technology Incubator er University of Texas sin inkubator.  Inkubatoren er hele 30 år gammel og har lykkes med å få en del svært vellykkede selskap etablert. Måten inkubatoren er organisert på og størrelse, samsvarer godt med Validé i Stavangerregionen.

Hjem med viktige erfaringer

Betydningen av å få etablert medisinerstudiet i Austin har hatt stor økonomisk betydning for byen/regionen. Effekten har vært enda større en forutsatt. Det er stipulert at 50.000 nye arbeidsplasser er skapt i helsenæringene i løpet av de 3 årene studiet har eksistert. En analyse av mulig økonomisk innflytelse på byen/regionen har vært viktig i prosessen med å få en beslutning om å opprette medisinerstudiet i Austin og deretter for å dokumentere effekt. 

Medisinerstudiet i Austin er på enkelte områder nytenkende i forhold til innhold og oppbygging. Både størrelse (50 studieplasser pr år) og utforming (innhold og organisering) med blant annet muligheter for å kombinere grader, kan gi innspill til elementer for oppbygging av et nytt medisinerstudium i Stavanger. 

Erfaringene fra Austin viser at å bygge opp et nytt medisinerstudium fra bunn har ført til at det har vært mulig å tiltrekke seg innovative og dyktige lærer- og forskerkrefter. Alle de vi traff var tydelig vision/mission drevet og understreket at de sannsynligvis ikke hadde flyttet til Austin hadde det ikke vært for mulighetene til å være med å skape noe helt nytt.  Slik har medisinerstudiet hatt en betydelig innflytelse på byens attraktivitet og mulighet for å tiltrekke seg kompetanse. 

Både i Houston og Austin ble betydningen av å lage samlokaliserte bygg og etablere møteplasser for aktiv interaksjon mellom sykehus, universitet og næring fremhevet.

TMC3 i Houston inngått internasjonale avtaler «Biobridges» med så langt Australia og U.K,  der selskap fra disse landene gis mulighet for opptak i inkubator og akseleratorprogram.  Mulig å vurdere om dette er aktuelt for Norge.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Når du bruker vår nettside, sier du deg enig i vår bruk av disse.
OK Les mer